แบบทดสอบก่อนเรียน
   
   
ระบบสารสนเทศ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
ประเภทของระบบสารสนเทศ
ผังมโนทัศน์สรุปเนื้อหา
แบบทดสอบ
   
 
   
   
อุปกรณ์พื้นฐานของคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ผังมโนทัศน์สรุปเนื้อหา
แบบทดสอบ
   
   
   
ประเภทของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ผู้ให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
วิธีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ผังมโนทัศน์สรุปเนื้อหา
แบบทดสอบ
   
 
   
   
บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาชีพด้านเทคโนโลยีคอมพิเวเตอร์
ผังมโนทัศน์สรุปเนื้อหา
แบบทดสอบ
   

 

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน ICT คะ

    1. บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตใช้เพื่อการศึกษา
    2. ในการเรียน ผู้เรียนจำเป็นต้องทำตามขั้นตอนที่กำหนดจึงจะประสบความสำเร็จ
    3. ให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาจากบทเรียน หรือศึกษาเพิ่มเติมจากเว็ปไซต์ต่าง ๆ ที่ผู้เรียนสนใจ
    4. ขั้นตอนการเรียน

4.1 อ่านคำแนะนำและวิธีการใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้เข้าใจก่อนทำการเรียน
4.2 ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน
4.3 ให้คลิกเข้าศึกษาเนื้อหาบทเรียน
4.4 เมื่อศึกษาเนื้อหาบทเรียนจนเข้าใจดีแล้ว จึงทำแบบทดสอบหลังเรียนต่อไป
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก 119 หมู่ที่ 6 อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110
โทร.093-1567155
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ