อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
     
             
     
อัตลักษณ์ (Vision)
 
"ลูกสาธุกิจฯ

มีน้ำใจ

ใฝ่เรียนรู้

อยู่อย่างพอเพียง "
   
   
 
   
เอกลักษณ์ (Mission)
 
 
วิถีแห่งความพอเพียง
แหล่งเรียนรู้อาเซียน

 

 
     
  โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก 119 ม.6 ต.น้ำมวบ อ.เวียงสา จ.น่าน  
 
โทรศัพท์ 054-059688 E-mail : sathukit@hotmail.com