วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์
     
             
     
วิสัยทัศน์ (Vision)
 
" เป็นโรงเรียน แห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม
นำสู่มาตรฐานสากล บนวิถีความเป็นไทย ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "
   
พันธกิจ (Mission)
 
จัดหลักสูตรสถานศึกษาและกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลายที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณธรรม และค่านิยมที่ดีงาม
จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีในประชาคมอาเซียนเพื่อเพิ่มศักยภาพความเป็นพลโลก
ส่งเสริม การใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารในสังคมโลก
5
ส่งเสริมให้ผู้เรียน บุคลากร และชุมชนใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาค้นคว้า
6
ส่งเสริมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรัก และความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
7
พัฒนาครู บุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ
8
พัฒนางานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหาร และจัดการเรียนการสอน
9
ประสานความร่วมมือ ระหว่างครู ผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรต่าง ๆ ในการจัดการศึกษา
10
ส่งเสริม และสืบสานงานตามโครงการพระราชดำริ
   

เป้าประสงค์ (Corporate Objectives)

 
ผู้เรียนมีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษา และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของชุมชน มีคุณธรรม
จริยธรรม ทักษะกีฬา ทักษะวิชาชีพ และสืบสานงานพระราชดำริ
   
 
   
     
 
โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก 119 ม.6 ต.น้ำมวบ อ.เวียงสา จ.น่าน
 
 
โทรศัพท์ 054-059688 E-mail : sathukit@hotmail.com