เผยแพร่ผลงานครูโรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
     
             
     

นางสาวศิริลักษณ์ อิทธิประเวศน์
ตำแหน่งครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)


ผลงานวิชาการ :
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง เว็บสวยด้วย Dreamweaver สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

ผลงาน :
เว็ปไซต์เพื่อการจัดการเรียนการสอน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.1
  เว็ปไซต์เพื่อการจัดการเรียนการสอน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.2
  เว็ปไซต์เพื่อการจัดการเรียนการสอน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.6

นางสาวเกศินี  มูลต๊ะ

ตำแหน่งครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ


ผลงานวิชาการ :
แผนการจัดการเรียนการสอน

ผลงาน :

เว็ปไซต์เพื่อการจัดการเรียนการสอน

 

  เว็ปไซต์ผลงานนักเรียน
   

     
 
โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก 119 ม.6 ต.น้ำมวบ อ.เวียงสา จ.น่าน
 
 
โทรศัพท์ 054-059688 E-mail : sathukit@hotmail.com