ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
     
             
     
 
 
 
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2563
  ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ประจำปีการศึกษา 2562
 
ชั้น
ชาย
หญิง
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1
12
16
28
มัธยมศึกษาปีที่ 2
15
12
27
มัธยมศึกษาปีที่ 3
20
15
35
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
47
43
90
มัธยมศึกษาปีที่ 4
11
8
19
มัธยมศึกษาปีที่ 5
7
2
9
มัธยมศึกษาปีที่ 6
6
7
13
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย
24
17
41
รวมทั้งหมด
71
60
131
   
   
 
   
   
     
  โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก 119 ม.6 ต.น้ำมวบ อ.เวียงสา จ.น่าน  
  โทรศัพท์ 054-059688 E-mail : sathukit@hotmail.com