ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
     
             
     
 
 
 
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๕
  ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
 
ชั้น
ชาย
หญิง
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ ๑
๑๖
๑๖
๓๒
มัธยมศึกษาปีที่ ๒
๒๐
๑๘
๓๘
มัธยมศึกษาปีที่ ๓
๑๑
๑๙
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
๔๔
๔๕
๘๙
มัธยมศึกษาปีที่ ๔
๑๕
๑๔
๒๙
มัธยมศึกษาปีที่ ๕
๑๒
๒๑
๓๓
มัธยมศึกษาปีที่ ๖
๑๑
๑๖
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย
๓๓
๔๖
๗๙
รวมทั้งหมด
๗๖
๙๑
๑๖๗
   
   
 
   
   
     
  โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก 119 ม.6 ต.น้ำมวบ อ.เวียงสา จ.น่าน  
  โทรศัพท์ 0-818-8413-28 E-mail : sathukit@hotmail.com