ประวัติการก่อตั้งโรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
     
             
     
สภาตำบลน้ำมวบ ได้ยกที่ดินสาธารณะประโยชน์ของตำบลให้เป็นที่ของโรงเรียน รวมพื้นที่ 50 ไร่ 5 ตารางวา โรงเรียน
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เดิมเป็นหน่วยเคลื่อนที่ของโรงเรียนสา ซึ่งจัดตั้งในปีการศึกษา 2528 โดยใช้หอประชุมโรงเรียน บ้านน้ำมวบ เป็นห้องเรียน
ปีพุทธศักราช 2529 เจ้าตำบลน้ำมวบ พระครูไพโรจน์สาธุกิจ ได้นำประชาชนทั้งสองตำบล จัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราว
มุงหญ้าคาให้ 1 หลัง และ ดร.เอกวิทย์ ณ ถลาง อธิบดีกรมสามัญศึกษา ได้ยกโรงเรียนเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนสา
ปีการศึกษา 2531 นายมารุต บุญนาค รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายพนอม แก้วกำเนิด อธิบดีกรมสามัญศึกษา
ได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนเอกเทศ และให้ชื่อว่า โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2531 โดยให้โรงเรียนเข้าร่วมอยู่ในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ของกรมสามัญศึกษา (ค.อ.มต.สศ.) โดยมี นายประพันธ์ พันธุปาล ผู้อำนวยการโรงเรียนสา ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารคนแรก
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2531 กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้ง นายจรูญ วรรณวิไลย อาจารย์ 2 โรงเรียนปัว ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ
ผู้บริหารโรงเรียน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2531 พลเอกมานะ รัตนโกเศส รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศเปลี่ยนชื่อโรงเรียน
เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาสพระราชมังคลาภิเษก เป็น โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2535 กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้งนายรังสรรค์ จันทร์เจนจบ ตำแหน่งครูใหญ่ โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี
มารักษาการ ในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก และได้แต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ในปี 2542
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2543 กรมสามัญศึกษาได้แต่งต้ังให้ นายปัญญา บุญมาก ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี
มารักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก และเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2544 กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้งให้นายวิเชียร บรรลือ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2546 สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แต่งตั้งให้ นายสมพร วัลลิยะเมธี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์รัชมังคลาภิเษก จนถึงวันที่ 9 มกราคม 2549
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2549 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แต่งตั้งให้ นายสมบูรณ์ สุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านฝั่งหมิ่น มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
เมื่อวันที่ กุมภาพันธ์ 2552 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1 ได้แต่งตั้งให้ นายศิลป์ชัย ทัศณีวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน

บ้านน้ำปาย อำเภอแม่จริม มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก

    เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา น่าน เขต 37 ได้แต่งตั้งให้ นายณราวิชญ์  อิ่นอ้าย ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมัคลาภิเษก คนปัจจุบัน

 

     
  โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก 119 ม.6 ต.น้ำมวบ อ.เวียงสา จ.น่าน  
  โทรศัพท์ 054-059688 E-mail : sathukit@hotmail.com