หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาวศิริลักษณ์ อิทธิประเวศน์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
Email: too_ittiprawed@hotmail.com

การศึกษา :
กศม. เทคโนโลยีีและสื่อสารการศึกษา
Tel: (089) 755-5637

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชื่อ-สกุล

นางสาวศิริลักษณ์  อิทธิประเวศน์

ตำแหน่ง

ครู คศ.2
หัวหน้างานแผนงาน

การศึกษา

กศ.ม.  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

E-mail

too_ittiprawed@hotmail.com

โทร

089-7555637

ที่อยู่

132  หมู่ 10 ต.กลางเวียง  อ.เวียงสา  จ.น่าน 55110

   

ชื่อ-สกุล

นางยุพิน  เขื่อนดิน

ตำแหน่ง

ครู คศ.2
เจ้าหน้าที่งานบัญชี

การศึกษา

ศศ.บ.  สุขศึกษา

E-mail

yupin_pang@hotmail.com

โทร

087-1864700

ที่อยู่

406  หมู่ 4 ต.กลางเวียง  อ.เวียงสา  จ.น่าน 55110

 

ชื่อ-สกุล

นายปิยชน  เขื่อนศิริ

ตำแหน่ง

ครูอัตราจ้าง

การศึกษา

คบ. พลศึกษา

E-mail

theatang@gmail.com

โทร

084-3673366

ที่อยู่ 176หมู่ 8 ต.เวียง อ.เถิง  จ.เชียงราย  57160