หัวหน้ากลุ่มสาระ
boss
นางยุพิน เขื่อนดิน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาพลศึกษา
Email: yupin_pang@hotmail.com

Tel: (087) 186-4700
Phon: 042) 511-509

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา


ชื่อ-สกุล

นางยุพิน  เขื่อนดิน

ตำแหน่ง

ครู คศ.2
เจ้าหน้าที่งานบัญชี

การศึกษา

ศศ.บ.  สุขศึกษา

E-mail

yupin_pang@hotmail.com

โทร

087-1864700

ที่อยู่

406  หมู่ 4 ต.กลางเวียง  อ.เวียงสา  จ.น่าน 55110

   

ชื่อ-สกุล

นายปิยชน  เขื่อนศิริ

ตำแหน่ง

ครูอัตราจ้าง

การศึกษา

คบ. พลศึกษา

E-mail

theatang@gmail.com

โทร

084-3673366

ที่อยู่ 176หมู่ 8 ต.เวียง อ.เถิง  จ.เชียงราย  57160