กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม


ชื่อ-สกุล

นางเรณู  ปันทะมา

ตำแหน่ง

ครู คศ.2
หัวหน้างานประกันคุณภาพ

การศึกษา

คบ.  สังคมศึกษา

E-mail

nunu_2515@hotmail.com

โทร

081-7968400

ที่อยู่

ต.น้ำมวบ  อ.เวียงสา  จ.น่าน

   

ชื่อ-สกุล

นางสาวพิชญาพรรณ  พากเพียร

ตำแหน่ง

ครูผู้ช่วย

การศึกษา

ศษ.บ. สังคมศึกษา

E-mail

pin_tt@hotmail.com

โทร

082-6216403

ที่อยู่

207/4 ม.1 ต.พระหลวง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130