-
หัวหน้ากลุ่มสาระ
boss
นางสุธีดา พันธ์พานิช
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
Email: suteeda_13@hotmail.com

Tel: (089) 756-0158
Phon: (042) 511-509

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชื่อ-สกุล

นางสุธีดา  พันธ์พานิช

ตำแหน่ง

ครู คศ.2
หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ

การศึกษา

คบ.เคมี

E-mail

suteeda_13@hotmail.com

โทร

089-7560158

ที่อยู่

ต.กลางเวียง อ.เวียงสา  จ.น่าน

   

ชื่อ-สกุล

นางสาวรัญจวน  ไชยแก้ว

ตำแหน่ง

ครู คศ.2
หัวหน้างานวัดผลประเมินผล

การศึกษา

กศม. วิทยาศาสตร์

E-mail

run.juan@windowslive.com

โทร

087-1854298

ที่อยู่

94/2  หมู่ 2 ต.น้ำมวบ  อ.เวียงสา   จ.น่าน 55110

   

ชื่อ-สกุล

นายอรุณ  กันทะขู้

ตำแหน่ง

ครู คศ.2
หัวหน้างานอาคารสถานที่

การศึกษา

คบ. ฟิสิกส์

E-mail

sam_satu@hotmail.com

โทร

081-1643591

ที่อยู่

ต.กลางเวียง  อ.เวียงสา  จ.น่าน