หัวหน้ากลุ่มสาระ
boss
นางอรุณี วงศ์จันทร์แสง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
Email: arunee_wong2006@hotmail.com

Tel: (084) 815-9900
Phon: (042) 511-509

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


ชื่อ-สกุล

นางสาวอรุณี  วงศ์จันทร์แสง

ตำแหน่ง

ครูผู้ช่วย
เจ้าหน้าที่งานการเงิน

การศึกษา

คบ. คณิตศาสตร์

E-mail

arunee_wong2006@hotmail.com

โทร

084-8159900

ที่อยู่

9  หมู่ 13 ต.ห้วยม้า อ.เมือง  จ.แพร่  54000 

   

ชื่อ-สกุล

นางสาวจิรารัตน์   หน่อทอง

ตำแหน่ง

ครู คศ.1

การศึกษา

คบ. คณิตศาสตร์

E-mail

joy-sung@hotmail.com

โทร

081-0245297

ที่อยู่

อ.เมือง  จ.น่าน