กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชื่อ-สกุล

นางฉันทิตา  แก้วชมภู

ตำแหน่ง

ครู คศ.2
หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคคล

การศึกษา

กศ.ม.   การบริหารการศึกษา

E-mail

koawkaew@hotmail.com

โทร

081-7060228

ที่อยู่

88/2  หมู่ 1 ต.น้ำมวบ  อ.เวียงสา  จ.น่าน 55110

   

ชื่อ-สกุล

นางสาวจิรัชญา เจริญมณี

ตำแหน่ง

พนักงานราชการ

การศึกษา

ศษ.บ.  ภาษาไทย

E-mail

ma_neena@hotmail.com

โทร

087-2022354

ที่อยู่

ต.แม่คำมี อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000