กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ชื่อ-สกุล

นายวัชรชัย  ทะสม

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ศูนย์อาเซียนศึกษา

การศึกษา

วิจิตรศิลป์

E-mail

chochoe_love@hotmail.com

โทร

082-1857707

ที่อยู่

ต.กลางเวียง  อ.เวียงสา  จ.น่าน

   

ชื่อ-สกุล

นางสาวจิราพร  อุ่นเรือน

ตำแหน่ง

พนักงานธุรการ

การศึกษา

วท.บ.   พืชศาสตร์

E-mail

Namsom_ji@hotmail.com

โทร

085-7235256

ที่อยู่

ต.กลางเวียง  อ.เวียงสา  จ.น่าน

 

ชื่อ-สกุล

นางสาวศิรินทรา  กันทะ

ตำแหน่ง

ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ

การศึกษา

บริหารธุรกิจ

E-mail

nongnoy1986@hotmail.com

โทร

082-1870659

ที่อยู่

ต.น้ำมวบ  อ.เวียงสา  จ.น่าน

   

ชื่อ-สกุล

นางพิไลลัก  ไชชะนะ

ตำแหน่ง

ครูภาษาลาว

การศึกษา

 

E-mail

philaylack@hotmail.com

โทร

087-6595854

ที่อยู่

ต.กลางเวียง  อ.เวียงสา จ.น่าน