กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ชื่อ-สกุล

นายสุวิทย์  ระหงษ์

ตำแหน่ง

ครู คศ.2
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

การศึกษา

ศศ.บ.  ภาษาอังกฤษ

E-mail

krairit05@hotmail.com

โทร

080-8590965

ที่อยู่

155  หมู่ 7 ต.เตาปูน  อ.สอง จ.แพร่  54120

   

ชื่อ-สกุล

นางสาวเนตรดาว  ใจจันทร์

ตำแหน่ง

ครู คศ.2
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ

การศึกษา

คม.  หลักสูตรและการสอนภาษาอังกฤษ

E-mail

stary49@hotmail.com

โทร

087-5751778

ที่อยู่

205 หมู่ 14  ต.กลางเวียง  อ.เวียงสา  จ.น่าน  55110