ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562  โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก จัดการสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก โดยมีพระครูฉันทกิจสุนทร เจ้าคณะตำบลน่ำมวบ ตำบลส้านนาหนองใหม่ เจ้าอาวาสวัดน้ำมวบ เป็นประธานในพิธีเปิดการสอบธรรมสนามหลวงในครั้งนี้ โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก จัดการเรียนการสอนอบรมคุณธรรมให้แก่นักเรียนทุกวันจันทร์ เพื่อให้นักเรียนมีจิตใจที่ดี มีคุณธรรมที่ดีในจิตใจ  เป็นคนดีของสังคมต่อไปในอนาคต

 

;