วันที่ 9 มกราคม 2563 คณะสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยลัยสุโขทัยธรรมธิราช เข้าเยี่ยมชมโครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญา "ไผ่มหัศจรรย์" โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลา โดยมี พ่ออุ้ยประหยัด สารทอง (ปราชญ์ชุมชน) นายนภดล วังศรี (ผู้แทนชุมชน) นักเรียนชั้นมัธยศึกษาปีที่ 6 และคณะครู ให้ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอนเกี่ยวไผ่มหัศจรรย์

;