ในวันที่ 25-27 ธันวาคม 2562   โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกจัดการวัดผลกลางภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

;