ในวันที่ 21-22 ธันวาคม 2562   คณะครูโรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย ได้เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 3 รายการ

รายการที่ 1 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันโครงงานคุณธรรมนักเรียน ม.4-6   ครูผู้ฝึกสอน  ครูพลวัฒน์    กวางประสิทธิ์ และครูเรณู  ปันทะมา  นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันมีดังนี้   1.นายโภคิน  ขันแหลม    2. นายนรภัทร  จันทร์แว่น   3. นายภานุวัฒน์  พรมรักษา      4.นางสาวจุฬาลักษณ์  คำเชียงกา       5. นางสาวณัฐวิภา  อินต๊ะหงษ์

รายการที่ 2 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การแข่งขันเครื่องบินพลังงานยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ  ครูผู้ฝึกสอน ครูอรุณ กันทะขู้/ ครูรัญจวน  ไชยแก้ว   นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันมีดังนี้   1.นายนันทกร  สนั่นเมือง    2. เด็กชายณัฐวุฒิ  เอี่ยมจันทร์

รายการที่ 3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันเครื่องบินพลังงานยางประเภทบินนานสามมิติ ปล่อยอิสระ ครูผู้ฝึกสอน ครูอรุณ กันทะขู้/ ครูวานิกา มามาตร นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันมีดังนี้  1.นายกิตติภูมิ อุตมูล   2. นายณัฐนนท์ พรมขัน

;