ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก จัดกิจกรรม “วันพ่อแห่งชาติ” ๕ ธันวาคม๒๕๖๒ ซึ่งเป็นวันคล้ายวัน      

พระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร   น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย เวลา ๐๘.๐๐ น. พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งแด

่พระสงฆ์และสามเณร ๕ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เวลา ๐๘.๓๐ น.

พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และ ถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้คณะครูและนักเรียนร่วมกันใส่เสื้อเหลืองโดยพร้อมเพรียงเพื่อแสดงความจงรักภักดี

 

;