Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 

โรงเรียนสาธุจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ฝ่ายกิจการนักเรียน ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อน - รับปีใหม่ 2562  และวันคริสมาส  ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์  ดังนี้
            1. เพื่อร่วมฉลองวันคริสต์มาสและวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
            2. เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงออกซึ่งความรักความปรารถนาดีต่อกันผ่านกิจกรรมจับสลากของขวัญปีใหม่
            3. เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจใฝ่เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมการแสดงวันคริสต์มาสมากยิ่งขึ้น
            4. เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในหมู่คณะ สนุกสนาน เกิดความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่
            ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะครู ในการอนุเคราะห์ของขวัญและของรางวัลสำหรับแจกนักเรียน และได้รับความร่วมมือจากนักเรียน ในการร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ เช่นกิจกรรมที่แสดงถึงความสามารถของนักเรียน ได้แก่ การแสดงประกอบเพลง jingle bell ของนักเรียนชั้น ม. 1  การแสดงดนตรีของวง Sathukit 's band   นอกจากนี้  ยังมีกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ ที่เปิดโอกาสให้ครู  และ นักเรียน ได้ร่วมเล่นกันอย่างมีความสุขและสนุกสนาน