โรในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๒ โดยมีนายณราวิชญ์ อิ่นอ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดพิธีการประชุมผู้ปกครอง และชี้แจง ปรึกษาหารือหาแนวทางการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่บุตรหลานของตนเอง และให้ครูประจำชั้นพบปะกับผู้ปกครอง เพื่อปรึกษาหารือ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบุตรหลานต่อไป

 

;