กรรมการสถานศึกษา โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก  
     
             
             
     
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
 
1
นายกวี ขัดแก้ว   ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
2
นายประเทือง พรมรักษา   กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง  
3
นางเรณู  ปันทะมา   กรรมการผู้แทนครู  
4
นางสาวพวงแก้ว  เมืองคำ   กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน  
5
พันจ่าเอกนพดล  พรมรักษา   กรรมการผู้แทนองค์กรปกครอง  
6
นายฤทธิชัย  สุฟู   กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า  
7
พระฉันทกิจสุนทร   กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา  
8
นายหย่วน  อินทะเขื่อน   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
9
นายณราวิชญ์  อิ่นอ้าย   กรรมการและเลขานุการ  
         
         
         
         
         
     
  โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก 119 ม.6 ต.น้ำมวบ อ.เวียงสา จ.น่าน  
  โทรศัพท์054-059688 E-mail : sathukit@hotmail.com