กรรมการสถานศึกษา โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
     
             
             
     
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
 
1
นายหย่วน อินทะเขื่อน   ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
2
นายประเทือง พรมรักษา   กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง  
3
นายสุวิทย์ ระหงษ์   กรรมการผู้แทนครู  
4
นายพัฒนา แสวงพิทยารัตน์   กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน  
5
นายเนียน นันตา   กรรมการผู้แทนองค์กรปกครอง  
6
นายสันติภาพ อินทะเขื่อน   กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า  
7
พระไกรพล ฉันทกาโม   กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา  
8
นายสมรพงษ์ เต็มปัน   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
9
นายสุวิทย์ กองขัน    
10
นายศิลป์ชัย ทัศณีวรรณ์   กรรมการและเลขานุการ  
         
         
         
         
         
     
  โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก 119 ม.6 ต.น้ำมวบ อ.เวียงสา จ.น่าน  
  โทรศัพท์ 0-818-8413-28 E-mail : sathukit@hotmail.com