หน้าหลัก
 
   
การสื่อสารข้อมูล
วิธีและตัวกลางการสื่อสารข้อมูล
ใบงานที่ 1
ใบงานที่ 2
แบบทดสอบ
   
โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ประเภทเครื่อง/การประมวลผลข้อมูล
ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ใบงานที่ 3
แบบทดสอบ
   
 
องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ
กระบวนการทำงานของระบบสารสนเทศ
ประเภทของระบบสารสนเทศ
ใบงานที่ 4
ใบงานที่ 5
ใบงานที่ 6
แบบทดสอบ
   
ความหมายและพัฒนาการอินเทอร์เน็ต
การใช้งานอินเทอร์เน็ต
ใบงานที่ 7
ใบงานที่
แบบทดสอบ
   

เรื่อง การใช้งานอินเทอร์เน็ต


1) การรับส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)

เป็นระบบ การสื่อสาร ทางจดหมาย ผ่านคอมพิวเตอร์ ถ้าต้องการ ส่งข้อความ ถึงใครก็ สามารถ เขียนเป็น เอกสาร แล้วจ่าหน้าซอง ที่อยู่ของผู้รับ ที่เรียกว่า แอดเดรส ระบบจะนำส่ง ให้ทันที อย่างรวดเร็ว ลักษณะ ของแอดเดรส จะเป็นชื่อ รหัสผู้ใช้ และชื่อ เครื่องประกอบ กัน เช่น sombat@nontri.ku.ac.th การติดต่อบน อินเทอร์เน็ต นี้ ระบบจะหา ตำแหน่งให้เอง โดยอัตโนมัติ และนำส่ง ไปยังปลายทาง ได้อย่างถูกต้อง การรับส่ง ไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ (email) กำลังเป็นที่ นิยมกัน อย่างแพร่หลาย


2) การโอนย้ายแฟ้มข้อมูลระหว่างกัน

เป็นระบบ ที่ทำให้ผู้ใช้ สามารถรับส่ง แฟ้มข้อมูล ระหว่างกัน หรือมีสถานี ให้บริการ เก็บแฟ้มข้อมูล ที่อยู่ในที่ต่างๆ และให้บริการ ผู้ใช้สามารถ เข้าไปคัดเลือก นำแฟ้มข้อมูล มาใช้ประโยชน์ได้


3) การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในที่ห่างไกล

การเชื่อมโยง คอมพิวเตอร์ เข้ากับเครือข่าย ทำให้เรา สามารถเรียก เข้าหาเครื่อง คอมพิวเตอร์ ที่เป็น สถานีบริการ ในที่ห่างไกล ได้ ถ้าสถานี บริการนั้น ยินยอม ให้เราใช้ ผู้ใช้สามารถ นำข้อมูล ไปประมวลผล ยังเครื่อง คอมพิวเตอร์ ที่อยู่ในเครือข่าย โดยไม่ต้อง เดินทาง

4) การเรียกค้นข้อมูลข่าวสาร

ปัจจุบัน มีฐานข้อมูล ข่าวสาร ที่เก็บ ไว้ให้ใช้งาน จำนวนมาก ฐานข้อมูล บาง แห่งเก็บ ข้อมูล ในรูปสิ่งพิมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้ใช้ สามารถเรียกอ่าน หรือนำมา พิมพ์ ลักษณะ การเรียกค้นนี้ จึงมีลักษณะ เหมือน เป็นห้องสมุด ขนาดใหญ่ อยู่ภายใน เครือข่าย ที่สามารถ ค้นหาข้อมูล ใดๆ ก็ได้ ฐานข้อมูล ในลักษณะ นี้เรียกว่า เครือข่าย ใยแมงมุม ครอบคลุม ทั่วโลก (World Wide Web : WWW) ซึ่งเป็น ฐานข้อมูล ที่เชื่อมโยง กันทั่วโลก


5) การอ่านจากกลุ่มข่าว

ภายใน อินเทอร์เน็ต มีกลุ่มข่าว เป็นกลุ่มๆ แยกตาม ความสนใจ แต่ละกลุ่มข่าว อนุญาต ให้ผู้ใช้ อินเทอร์เน็ตส่ง ข้อความ ลงไปได้ และหากมีผู้ ต้องการ เขียนโต้ตอบ ก็สามารถเขียน ตอบได้ กลุ่มข่าวนี้ จึงแพร่หลาย กระจายข่าว ได้รวดเร็ว


6) การสนทนาบนเครือข่าย

เมื่อ เครือข่าย อินเทอร์เน็ต เชื่อมต่อ ถึงกันได้ ทั่วโลก ผู้ใช้จะสามารถ ใช้เครือข่าย อินเทอร์เน็ต เป็นตัวกลาง ในการติดต่อ สนทนากันได้ ในยุคแรก ใช้วิธีการ สนทนา กันด้วย ตัวหนังสือ เพื่อโต้ตอบกัน แบบทันที ทันใด บนจอภาพ ต่อมา มีผู้พัฒนา ให้ใช้เสียงได้ จนถึงปัจจุบัน ถ้าระบบสื่อสาร ข้อมูลมี ความเร็วพอ ก็สามารถ สนทนา โดยที่เห็นหน้ากัน และกัน บนจอภาพได้


7) การบริการสถานีวิทยุและโทรทัศน์บนเครือข่าย

เป็นการประยุกต์ เพื่อให้เห็นว่า เป็นสิ่งที่ เกิดขึ้นได้ ปัจจุบัน มีผู้ตั้ง สถานีวิทยุ บนเครือข่าย อินเทอร์เน็ต หลายร้อยสถานี ผู้ใช้สามารถ เลือกสถานีที่ ต้องการ และได้ยินเสียง เหมือนการ เปิดฟังวิทยุ ขณะเดียวกัน ก็มีการ ส่งกระจายภาพ วิดีโอ บนเครือข่ายด้วย แต่ปัญหายังอยู่ ที่ความเร็ว ของเครือข่าย ที่ยังไม่สามารถ รองรับการ ส่งข้อมูล จำนวนมาก ทำให้คุณภาพ ของภาพวีดิโอ ยังไม่เห็นดี เท่าที่ควร 
 

 

   
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ตำบลน้ำมวล อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110
โทรศัพท์ 054-760215
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ