การสื่อสารข้อมูล
วิธีและตัวกลางการสื่อสารข้อมูล
ใบงานที่ 1
ใบงานที่ 2
แบบทดสอบ
   
โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ประเภทเครื่อง/การประมวลผลข้อมูล
ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ใบงานที่ 3
แบบทดสอบ
   
 
องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ
กระบวนการทำงานของระบบสารสนเทศ
ประเภทของระบบสารสนเทศ
ใบงานที่ 4
ใบงานที่ 5
ใบงานที่ 6
แบบทดสอบ
   
ความหมายและพัฒนาการอินเทอร์เน็ต
การใช้งานอินเทอร์เน็ต
ใบงานที่ 7
ใบงานที่
แบบทดสอบ
   
        ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็ปไซต์เพื่อการเรียนการสอน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
        สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

    1. บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตใช้เพื่อการศึกษา
    2. ในการเรียน ผู้เรียนจำเป็นต้องทำตามขั้นตอนที่กำหนดจึงจะประสบความสำเร็จ
    3. ให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาจากบทเรียน หรือศึกษาเพิ่มเติมจากเว็ปไซต์ต่าง ๆ ที่ผู้เรียนสนใจ
    4. ขั้นตอนการเรียน

4.1 อ่านคำแนะนำและวิธีการใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้เข้าใจก่อนทำการเรียน 4.2 ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน 4.3 ให้คลิกเข้าศึกษาเนื้อหาบทเรียน 4.4 เมื่อศึกษาเนื้อหาบทเรียนจนเข้าใจดีแล้ว จึงทำแบบทดสอบหลังเรียนต่อไป 5. เมื่อศึกษาบทเรียนเสร็จแล้ว ให้ทำกิจกรรมดังนี้
5.1 ทำใบงานโดยส่งมาที่ too_ittiprawed@hotmail.com
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ตำบลน้ำมวล อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110
โทรศัพท์ 054-760215
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ