หน้าหลัก
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
แบบทดสอบก่อนเรียน
แบบทดสอบหลังเรียน
ผู้จัดทำ
     
ความหมายและความสำคัญ
ใบงานที่ 1.1
บทบาท และประโยชน์
ใบงานที่ 1.2
แบบทดสอบหน่วยที่ 1
หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์
ใบงานที่ 2.1
หน่วยรับข้อมูล
ใบงานที่ 2.2
หน่วยประมวลผลกลาง/ความจำหลัก
ใบงานที่ 2.3
หน่วยแสดงผลและหน่วยความจำรอง
ใบงานที่ 2.4
แบบทดสอบหน่วยที่ 2
ข้อมูลและสารสนเทศ
ใบงานที่ 3.1
การจัดการสารสนเทศ
ใบงานที่ 3.2
แบบทดสอบหน่วยที่ 3
องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใบงานที่ 4.1
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ใบงานที่ 4.2
ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใบงานที่ 4.3
แบบทดสอบหน่วยที่ 4

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็ปไซต์เพื่อการเรียนการสอน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

    1. บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตใช้เพื่อการศึกษา
    2. ในการเรียน ผู้เรียนจำเป็นต้องทำตามขั้นตอนที่กำหนดจึงจะประสบความสำเร็จ
    3. ให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาจากบทเรียน หรือศึกษาเพิ่มเติมจากเว็ปไซต์ต่าง ๆ ที่ผู้เรียนสนใจ
    4. ขั้นตอนการเรียน

4.1 อ่านคำแนะนำและวิธีการใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้เข้าใจก่อนทำการเรียน 4.2 ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน 4.3 ให้คลิกเข้าศึกษาเนื้อหาบทเรียน 4.4 เมื่อศึกษาเนื้อหาบทเรียนจนเข้าใจดีแล้ว จึงทำแบบทดสอบหลังเรียนต่อไป 5. เมื่อศึกษาบทเรียนเสร็จแล้ว ให้ทำกิจกรรมดังนี้
5.1 ทำใบงานโดยส่งมาที่ too_ittiprawed@hotmail.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก 119 หมู่ที่ 6 อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110
โทรศัพท์ 054-760215
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ