หน้าหลัก
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
แบบทดสอบก่อนเรียน
แบบทดสอบหลังเรียน
ผู้จัดทำ
     
ความหมายและความสำคัญ
ใบงานที่ 1.1
บทบาทและประโยชน์
ใบงานที่ 1.2
แบบทดสอบหน่วยที่ 1
หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์
ใบงานที่ 2.1
หน่วยรับข้อมูล
ใบงานที่ 2.2
หน่วยประมวลผลกลาง/ความจำหลัก
ใบงานที่ 2.3
หน่วยแสดงผลและหน่วยความจำรอง
ใบงานที่ 2.4
แบบทดสอบหน่วยที่ 2
ข้อมูลและสารสนเทศ
ใบงานที่ 3.1
การจัดการสารสนเทศ
ใบงานที่ 3.2
แบบทดสอบหน่วยที่ 3
องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใบงานที่ 4.1
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ใบงานที่ 4.2
ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใบงานที่ 4.3
แบบทดสอบหน่วยที่ 4

ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

           1. ช่วยสร้างงาน

           เช่น เอกสาร รายงาน รูปภาพ งานศิลปะ แบบจำลองโครงสร้าง เป็นต้น ซึ่งสามารถสร้างชิ้นงานได้ ถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก

           2. ช่วยสร้างความบันเทิง

           เช่น ดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกม เ็ป็นต้น ทำให้ผ่อนคลายความเครียด ได้รับความสนุกสนาน และใช้เวลาว่าง ให้เป็นประโยชน์

           3. ช่วยติดต่อสื่อสาร

           ไม่ว่าจะอยู่ใกล้ หรือไกลกัน คอมพิวเตอร์สามารถรับส่งข้อมูลข่าวสารได้ภายในระยะเวลาอันสั้น ทำให้ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายเป็นอย่างมาก

           4. ช่วยสืบค้นข้อมูล

           คอมพิวเตอร์เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดี สำหรับค้นคว้าหาความรู้ต่าง ๆ ทำให้ได้รับข้อมูลตามความต้องการซึ่งนับว่าช่วย อำนวย ความสะดวกแก่ผู้ใช้ได้เป็นอย่างดี ซึ่งการสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จะได้ข้อมูลที่หลากหลาย และเป็นสากล

           5. ช่วยแก้ไขปัญหาทางด้านสังคม และประเทศ

           คอมพิวเตอร์ช่วยวางแผนการทำงาน ประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจได้อย่างเป็นระบบทำการค้า นำเข้า และส่งออกสินค้าได้ ทำให้สังคม และประเทศมีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง มีส่วนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของสังคม ให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก 119 หมู่ที่ 6 อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110
โทรศัพท์ 054-760215
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ