หน้าหลัก
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
แบบทดสอบก่อนเรียน
แบบทดสอบหลังเรียน
ผู้จัดทำ
     
ความหมายและความสำคัญ
ใบงานที่ 1.1
บทบาทและประโยชน์
ใบงานที่ 1.2
แบบทดสอบหน่วยที่ 1
หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์
ใบงานที่ 2.1
หน่วยรับข้อมูล
ใบงานที่ 2.2
หน่วยประมวลผลกลาง/ความจำหลัก
ใบงานที่ 2.3
หน่วยแสดงผลและหน่วยความจำรอง
ใบงานที่ 2.4
แบบทดสอบหน่วยที่ 2
ข้อมูลและสารสนเทศ
ใบงานที่ 3.1
การจัดการสารสนเทศ
ใบงานที่ 3.2
แบบทดสอบหน่วยที่ 3
องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใบงานที่ 4.1
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ใบงานที่ 4.2
ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใบงานที่ 4.3
แบบทดสอบหน่วยที่ 4         ปัจจุบันคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตประจำวันในด้านต่าง ๆ มากมายคอมพิวเตอร์ได้นำไปใช้ในอุปกรณ์ เครื่องใช้ในบ้านเรือน เช่น เครื่องซักผ้า โทรทัศน์ โทรศัพท์ เป็นต้นนอกจากนี้ ที่พบเห็นได้บ่อยที่สุดก็คือ การใช้ในการพิมพ์ เอกสารต่างๆ เช่น พิมพ์จดหมาย รายงานเอกสารต่างๆ โดยสรุปคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทกับวิถีชิวิตในด้านต่าง ๆ ดังนี้

           1. การศึกษา (education)

           มีการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ ในการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ เช่น การค้นหาข้อมูล ข่าวสารความรู้ ประกอบ การเรียนการสอนจาก อินเตอร์เน็ต นอกจากนี้ครู อาจารย์ยังใช้คอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องมือในการจัด การเรียนการสอน เช่น ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เพื่อให้นักศึกษาค้นคว้า เพิ่มเติม หรือเพิ่มพูนประสบการณ์ ให้แก่นักศึกษา ใช้คอมพิวเตอร์ สอนภาษา เป็นต้น                                  นอกจากนี้เนื้อหาด้านคอมพิวเตอร์ ยังเป็น เนื้อหาหนึ่ง ที่ใช้ในการเรียน การสอนในหลักสูตรอีกด้วย
สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ก็ใช้คอมพิวเตอร์ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และใช้ประกอบการตัดสินใจ ในการบริหารจัดการ เช่น ใช้คอมพิวเตอร์จัดทำทะเบียน นักศึกษา ใช้งานด้านบุคลากรด้านการเงิน เป็นต้น

           2. งานธุรกิจ (business)

           คอมพิวเตอร์ถูกนำมาใช้กับงานด้านธุรกิจ ทั้งการจัดทำเอกสาร นำเสนองาน โดยนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่นิยมใช้ กันทั่วไป เช่น Microsoft office มาใช้กันอย่างแพร่หลาย และเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เช่น ห้างสรรพสินค้า ใช้คอมพิวเตอร์ในการทำระบบบัญชีสำเร็จรูป เพื่อทำรายการซื้อและขายสินค้า การตรวจสอบยอดคงเหลือของสินค้า ธุรกิจออนไลน์นำคอมพิวเตอร์มาใช้งานในรูปแบบของการซื้อ และขายสินค้าผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต (e-commerce) การทำธุรกิจในการรับชำระเงิน ค่าเช่าซื้อสินค้า และค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ ที่มีการออนไลน์ข้อมูลกับหน่วยงานหลัก เพื่อทำการตัดยอดบัญชีโดยอัตโนมัติ

           งานธนาคารที่บริการฝากเงิน การถอนเงิน การโอนเงิน การกู้ยืมเงิน การคิดดอกเบี้ย รวมถึงการทำธุรกรรม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-banking) หรือการทำธุรกรรมต่าง ๆ โดยใช้โทรศัพท์มือถือผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ (m-Banking) ที่มีความสามารถเท่าเทียมกับคอมพิวเตอร์แบบพกพา นอกจากนี้ยังสามารถชำระค่าบริการ และค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการผ่อนชำระสินค้าผ่านบัตรเครดิต การเงินมือถือ การซื้อขายหุ้น เป็นต้น

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก 119 หมู่ที่ 6 อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110
โทรศัพท์ 054-760215
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ