ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
     
             
     
ที่ตั้งสถานศึกษา
  โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ตั้งอยู่เลขที่ 119 หมู่ที่ 6 ถนนเวียงสา-น้ำมวบ ตำบลน้ำมวบ อำเภอเวียงสา
จังหวัดน่าน 55110
 
อักษรย่อ สธ.ร.
สีประจำโรงเรียน สีน้ำเงิน - เหลือง
สีน้ำเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย์
สีเหลือง หมายถึง สีวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหาราช
คติพจน์ประจำโรงเรียน สุโขปัญญา ปฏิลาโภ
(การได้มาซึ่งปัญญาพาชีวิตให้เป็นสุข)
ที่ตั้ง เลขที่ 119 หมู่ที่ 11 ตำบลน้ำมวบ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110
พื้นที่ทั้งหมด 50 ไร่ 5 ตารางวา
ปรัชญาประจำโรงเรียน รักศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นมะค่าโมง
การติดต่อ โทรศัพท์ 0-818-8413-28
  E-mail : sathukit@hotmail.com
ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน  
  ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรและผู้บริหาร
  รายนามผู้บริหารโรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
 
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1
นายประพันธ์ พันธุปาล
26 ก.พ. 2531 - 22 มิ.ย. 2531
2
นายจรูญ วรรณวิไลย
23 มิ.ย. 2531 - 3 พ.ย. 2535
3
นายรังสรรค์ จันทร์เจนจบ
4 พ.ย. 2535 - 30 พ.ย. 2543
4
นายปัญญา บุญมาก
31 พ.ย. 2543 - 30 ก.ย. 2544
5
นายวิเชียร บรรลือ
17 ธ.ค. 2544 - 8 ธ.ค. 2546
6
นายสมพร วัลลิยะเมธี
9 ธ.ค. 2546 - 9 ม.ค. 2549
7
นายสมบูรณ์ สุนทร
22 มิ.ย. 2549 - พ.ย. 2551
8
นายศิลป์ชัย ทัศณีวรรณ์
ก.พ. 2552 - ปัจจุบัน
9
นายณราวิชญ์  อิ่นอ้าย
พ.ย.2562 - ปัจจุบัน
   
  คณะผู้บริหารโรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
 
1
นายณราวิชญ์  อิ่นอ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียน
2
นางสาวรัญจวน ไชยแก้ว หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ
3
นางเรณู ปันทะมา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคลากร
4
นางยุพิน เขื่อนดิน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณและแผนงาน
5
นายอรุณ  กันทะขู้ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
     
  โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก 119 ม.6 ต.น้ำมวบ อ.เวียงสา จ.น่าน  
  โทรศัพท์ 0-818-8413-28 E-mail : sathukit@hotmail.com