.  จุดเด่น หรือลักษณะพิเศษของนวัตกรรม 

1)  พื้นที่เรียนรู้สู่การเป็นนักผลิตบนวิถีพอเพียงผ่านไผ่มหัศจรรย์(Maker &  Learning Space toward sufficiency ways  from the wonderful bamboo)        ที่พัฒนาขึ้น เป็นการจัดการเรียนรู้ในพื้นที่เรียนรู้ที่เกิดขึ้นตามสภาพท้องถิ่นโดยใช้พืชในท้องถิ่นเป็นหลัก ผู้เรียนมีโอกาสในกำหนดเป้าหมายในการเรียน การออกแบบกิจกรรม ขั้นตอนการเรียนรู้ การสืบค้นความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
 2)   พื้นที่เรียนรู้สู่การเป็นนักผลิตบนวิถีพอเพียงผ่านไผ่มหัศจรรย์(Maker &  Learning Space toward sufficiency ways  from the wonderful bamboo)ต้องเกิดจากการการร่วมมือกันระหว่างครูในบทบาททีมสอน (PLC) ความร่วมมือของชุมชนในบทบาทสถานประกอบการและภูมิปัญญา และความร่วมใจที่จะเรียนรู้ของนักเรียน การสอนแบบทีมของครู (PLC) คณะครูผู้สอนต้องมีความเข้าใจในเนื้อหาและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ตรงกันและต้องจัดกิจกรรมต่อเนื่องกันได้อย่างลื่นไหล ทำให้ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ร่วมกัน ประชุมและวางแผนร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ
          3)  เป็นพื้นที่ที่เน้นการพัฒนาคุณลักษณะและทักษะในศตวรรษที่ 21 ตามเป้าหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
          4) เป็นพื้นที่ที่เน้นการเรียนรู้ตามแนวแนวคิดทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างแท้จริง(Constructivism) สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของผู้เรียน
          5)  เป็นรูปแบบที่ช่วยขับเคลื่อนกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยเฉพาะกิจกรรมชุมนุมให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขและเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
          6)  เป็นพื้นที่ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการถอดบทเรียนและเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
          7)  เป็นพื้นที่ที่เน้นการเรียนรู้แบบ Active Learning นักเรียนเกิดการสร้างองค์ความรู้ที่ถาวร
          8)  เป็นพื้นที่ฝึกประสบการณ์และสร้างรายได้ระหว่างเรียนให้กับนักเรียนได้อย่างแท้จริง