สรุปสิ่งที่เรียนรู้และการปรับปรุงให้ดีขึ้น

(1) เพิ่ม เนื้อหาและข้อมูลในการสืบค้น ลงในเว็บไซต์ของ โรงเรียน เพื่อให้นักเรียนสามารถเข้ามา
ค้นคว้าหาข้อมูลได้ตลอดเวลา
                (2) จัดทำเอกสารเผยแพร่และนำเสนอให้โรงเรียนเครือข่าย
                (3) จัดนิทรรศการนำเสนอผลงานในการประชุมกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ รัชมังคลาภิเษก ณ จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
                (4) เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ครู บุคลากรในหน่วยงานต่างๆ
                (5) สร้างกลุ่ม Face book เพื่อให้นักเรียนสามารถ สืบค้นข้อมูลและติดต่อพูดคุยนำเสนองานผ่าน ICT