ผลที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาพื้นที่เรียนรู้สู่การเป็นนักผลิตบนวิถีพอเพียงผ่านไผ่มหัศจรรย์

         (1) ได้พื้นที่เรียนรู้สู่การเป็นนักผลิตบนวิถีพอเพียงผ่านไผ่มหัศจรรย์และเอกสารประกอบการใช้พื้นที่ มีกระบวนการด้านกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพดังนี้
พื้นที่เรียนรู้สู่การเป็นนักผลิตบนวิถีพอเพียงผ่านไผ่มหัศจรรย์ จำนวน 8 พื้นที่ ซึ่งแต่ละพื้นที่ประกอบด้วย                                                          
คู่มือการใช้พื้นที่เรียนรู้สู่การเป็นนักผลิตบนวิถีพอเพียงผ่านไผ่มหัศจรรย์
คู่มือประเมินทักษะและคุณลักษณะ ซึ่งมีพฤติกรรมบ่งชี้แต่ละด้านชัดเจน โดยจัดทำเป็นแบบประเมินผลแบบรูบริค  4  ระดับ 
(2) ผลที่เกิดกับนักเรียนหลังจากการใช้พื้นที่เรียนรู้สู่การเป็นนักผลิตบนวิถีพอเพียงผ่านไผ่มหัศจรรย์

ทั้งผลทางตรงและทางอ้อม มี 2 ลักษณะ คือ
ผลทางตรง  คือ  1)  ความรู้ (K) เกี่ยวกับไผ่และการผลิตตามฐาน
2)   ทักษะ (P) คือ ทักษะกระบวนการกลุ่ม  ทักษะการคิดวิเคราะห์  ทักษะการแก้ปัญหา  ทักษะการคิดสร้างสรรค์  ทักษะ ICT และทักษะการสื่อสารไทย-อังกฤษ 
3) ด้านคุณลักษณะ (A) ใฝ่เรียนรู้   อยู่อย่างพอเพียง   มุ่งมั่นในการทำงาน
ผลทางอ้อม คือ  กระบวนการกลุ่ม   บรรยากาศเชิงบวก  กระบวนการการมีส่วนร่วม
ความภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น
(3) นักเรียนมีทักษะ และคุณลักษณะหลังเข้าร่วมกิจกรรมสูงกว่าก่อนร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ในพื้นที่เรียนรู้สู่การเป็น

นักผลิตบนวิถีพอเพียงผ่านไผ่มหัศจรรย์ที่พัฒนาขึ้น
(4)  ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อพื้นที่เรียนรู้สู่การเป็นนักผลิตบนวิถีพอเพียงผ่านไผ่มหัศจรรย์ในระดับมาก