ขั้นตอนการดำเนินงานพัฒนา

ขั้นที่ 1 สร้างพื้นที่เรียนรู้สู่การเป็นนักผลิตบนวิถีพอเพียงผ่านไผ่มหัศจรรย์ในสถานศึกษาและในชุมชน

   1)  ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างพื้นที่เรียนรู้สู่การเป็นนักผลิตบนวิถีพอเพียงผ่านไผ่มหัศจรรย์ในสถานศึกษา

และในชุมชนได้ดำเนินการศึกษาจากเอกสาร  งานวิจัยต่าง ๆ เพื่อนำมาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการสัง

เคราะห์กรอบแนวคิดการดำเนินงาน ได้แก่ ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างแท้จริง(Constructivism)

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง Active learning คุณลักษณะ และทักษะในศตวรรษที่ 21 Maker Space  Learning Space และ ข้อมูลเกี่ยวกับไผ่

(ชนิด ชื่อ การขยายพันธุ์ การดูแล การแปรรูป)

     2) สังเคราะห์ จัดกลุ่มข้อมูล จัดทำกรอบแนวคิดการ การใช้พื้นที่เรียนรู้ การถอดบทเรียน และ
การวัดประเมินผลให้ชัดเจน
                   ผลการศึกษา

  1. ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับความรู้ ทักษะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21

จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง พบว่า ผลการสังเคราะห์เอกสาร งานวิจัย และมาตรฐานที่เกี่ยว

ข้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณลักษณะสำคัญของความความเป็นพลเมืองของนักเรียนไทยในศตวรรษที่ 21 มี 3 ด้าน ดังนี้
1. ด้านความรู้ (K) คือ มีความรู้พื้นฐานตามหลักสูตร
2. ด้านทักษะ (P) คือ  มีทักษะกระบวนการกลุ่ม ทักษะการคิดวิเคราะห์
ทักษะการแก้ปัญหา  ทักษะการคิดสร้างสรรค์  ทักษะ ICT   ทักษะการสื่อสารไทย-อังกฤษ
3. ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) คือ ใฝ่เรียนรู้   อยู่อย่างพอเพียง 
มุ่งมั่นในการทำงาน

  1. แนวคิดทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างแท้จริง(Constructivism) เป็น

แนวคิดทฤษฎีที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างความรู้จากความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่พบเห็นกับความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่

เดิมโดยใช้กระบวนการทางปัญญา

โดยผู้สอนสามารถช่วยผู้เรียนปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางปัญญาโดยจัดสภาพการณ์ที่ทำให้เกิดภาวะไม่สมดุลขึ้น

โดยมีขั้นตอนการจัดกิจกรรม ดังนี้
ขั้นที่ 1 ให้กรณีศึกษาหรือปัญหา
ขั้นที่ 2 มีปฎิสัมพันธ์กับผู้เรียน  เช่น แนะนำ ถามให้คิด สร้างความรู้ด้วยตนเอง
ขั้นที่ 3 ช่วยให้ผู้เรียนคิดค้นต่อไป ทำงานเป็นกลุ่ม
ขั้นที่ 4 ประเมินความคิดรวบยอดของผู้เรียน ตรวจสอบความคิด
3)  Active Learning คือ กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือกระทำและได้ใ

ช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้กระทำลงไป (Bonwell, 1991 p. 45)