กระบวนการพัฒนาผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม

1)  สภาพปัญหาก่อนการพัฒนา
                โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนร้อยละ 14.75 เป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้(LD) มีจำนวนบุคลากรไม่ครบตามวิชาเอก ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมปัญหาส่งผลให้เกิดปัญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนี้

  1. การเรียนรู้ของนักเรียนยังขาดการนำแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ในการเรียนการ

สอนอย่างเต็มที่

  1. นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) ไม่มีความสุขในการเรียนเนื่องจากมี

กิจกรรมการเรียนรู้ที่ไม่หลากหลายไม่ตรงกับความต้องการของผู้เรียน

  1. ผู้ปกครองขาดความเข้าใจกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูและการเรียนรู้ของผู้เรียน
  2. ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียนไม่มาก
  3. บุคลากรมีไม่ครบตามวิชาเอกส่งผลต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ตรงกับความต้องการ

และศักยภาพของผู้เรียนได้เต็มที่

  1. นักเรียนขาดความมั่นใจในตัวเอง
  2. นักเรียนขาดความสามารถวิเคราะห์ความต้องการและความสามารถของตนเองซึ่งส่งผล

ต่อการเลือกการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ

  1. นักเรียนมีความจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นทักษะ

สำคัญสำหรับการดำรงชีวิตและพื้นฐานการอาชีพ

2)  การออกแบบนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
กล่องข้อความ: ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism )        ผู้เรียนสร้างความรู้จากความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่พบเห็นกับความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่เดิมโดยใช้กระบวนการทางปัญญาโดยผู้สอนสามารถช่วยผู้เรียนปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางปัญญาโดยจัดสภาพการณ์ที่ทำให้เกิดภาวะไม่สมดุลขึ้น Active Learning   คือกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือกระทำและได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้กระทำลงไป (Bonwell, 1991)