จุดประสงค์

1. เพื่อสร้างพื้นที่เรียนรู้สู่การเป็นนักผลิตบนวิถีพอเพียงผ่านไผ่มหัศจรรย์ในสถานศึกษาและในชุมชน

2.เพื่อใช้พื้นที่เรียนรู้สู่การเป็นนักผลิตบนวิถีพอเพียงผ่านไผ่มหัศจรรย์เป็นพื้นที่ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐ

กิจพอเพียง แบบ active learning ให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21

3.เพื่อเปรียบเทียบความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะนักเรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนตามกิจกรรมในพื้นที่เรียนรู้สู่การเป็นนักผลิตบนวิถีพอเพียงผ่าน

ไผ่มหัศจรรย์