SATHUKIT BAMBOO LEAVES TEA SPACE (พื้นที่เรียนรู้ชาใบไผ่สาธุกิจ)
เป็นพื้นที่เรียนรู้เกี่ยวกับการทำชาจากใบไผ่ เริ่มต้นจากการเลือกใบไผ่ การเก็บ การล้าง การตัด การตาก การคั่ว การปั่น การบรรจุ การออกแบบผลิตภัณฑ์ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การคิดต้นทุนกำไร การทำบัญชีรายรับ รายจ่าย การถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง