กิจกรรมในโรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
     
             
     
  strength to the asean way in 2015   "สร้างความเข้มแข็งสู่วิถีอาเซียน 2558 "
 
ศูนย์อาเซียนศึกษาโรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์
รัชมังคลาภิเษก ได้จัดกิจกรรมสร้างความเข้มแข็ง
สู่วิถีอาเซียนขึ้น ณ โรงเรียนสาธุกิจฯ ในวันที่ 30 พ.ย.- 1 ธ.ค. 2555 โดยได้รับความร่วมมือจาก คณะครู นักเรียนในโรงเรียนและโรงเรียนเครือข่าย อย่างมาก (ดูภาพ)...

การเรียนโครงการ English Communication For Teacher
นางสิริกร สุกิน ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ร่วมด้วย Mr.Stein Olav Knudsen ครูสุวิทย์ ระหงษ์ และครูเนตรดาว ใจจันทร์ จัดอบรม English Communication For Teacher ให้กับคณะครโรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ขึ้นเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕ ณ โรงเรียนห้องประกันคุณภาพ ดูภาพ)...

ชุมนุมอาเซียน และคณะครู นักเรียน โรงเรียนสาธุกิจ ประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ร่วมกับอุทยานแห่งชาติแม่จริม จ.น่าน ร่วมปลูกป่า ในโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบรอบ 84 พรรษา ถวายพ่อหลวง วันที่ 12 กรกฎาคม 2554 ดูภาพ)...

นายศิลป์ชัย ทัศณีวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน สาธุกิจประชาสรรค์ ฯ ร่วมด้วย คณะครู นักเรียน โรงเรียนสาธุกิจ ประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ไปวัดน้ำมวบ และวัดส้านนาหนองใหม่ ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 ดูภาพ)...

     
 
โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก 119 ม.6 ต.น้ำมวบ อ.เวียงสา จ.น่าน
 
 
โทรศัพท์ 0-818-8413-28 E-mail : sathukit@hotmail.com