ผลงาน Website นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556
     
             
     
1

เด็กหญิงกัลย์สุดา    ธรรมรักษา

 
2

เด็กหญิงชนากานต์    แก้วใส

 
3

WEB เครื่องแต่งกายประเทศอาเซียน

 
4

WEB สัตว์ป่าสงวน

 
5

 

 

     
  โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก 119 ม.6 ต.น้ำมวบ อ.เวียงสา จ.น่าน  
  โทรศัพท์ 0-818-8413-28 E-mail : sathukit@hotmail.com