ประวัติการศึกษา

เรียนจบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ โรงเรียนบ้านน้ำมวบ

เข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก

ปัจจุบันนี้ กำลังศึกษาอยู่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก

 

เช็ค E - Mail
www.gmail.com
www.hotmail.com
www.yahoo.com
www.snook.com
www.sathukit.com