ประวัติครอบครัว

 

บิดาชื่อ นาย ยัพ ธรรมรักษา อายุ 48 ปี อาชีพ ผู้พิทักษ์ป่า

มารดาชื่อ นาง นงลักษณ์ ธรรมรักษา อายุ 36 ปี อาชีพ ครูผู้ดูแลเด็ก

 

 

เช็ค E - Mail
www.gmail.com
www.hotmail.com
www.yahoo.com
www.snook.com
www.sathukit.com