ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ตำบลน้ำมวบค่ะ  

 

ประวัติหมู่บ้านสันรุ่งเรือง
หมู่ที่ 6  ตำบลน้ำมวบ  อำเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน
ที่ตั้ง
บ้านสันรุ่งเรืองตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 6  ตำบลน้ำมวบ  อำเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน    ห่างจากอำเภอประมาณ  38กิโลเมตรห่างจังหวัดประมาณ  58  กิโลเมตร

ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา  บ้านสันรุ่งเรือง  เดิมอยู่ในเขตการปกครองของบ้านน้ำมวบ คำว่า สัน คือ เนินสูง  และเพิ่มคำว่า  รุ่งเรือง  จึงได้นามว่า  บ้านสันรุ่งเรือง  ดั่งเดิมเป็นชนเผ่าไทยลื้อ  เมื่อปี พ.ศ.2500  ได้มีราษฎร  คือ  นาย เจริญ    ปันดวงแก้ว  นาย คณิต  อุตมูล    นายเขียว   กองบุญเรือง  ได้สร้างหลักปักหลักฐานอยู่   และต่อมาได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า  บ้านสันรุ่งเรือง  ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2503  ได้แยกออกมาได้ แต่งตั้งบ้านสันรุ่งเรือง หมู่ที่  6 ตำบลน้ำมวบ         ประวัติความเป็นมา เดิมชื่อหมู่บ้านดอกคำบวบ ซึ่งเป็นเผ่าไทยลื้อเมื่อ  พ.ศ.2402  โดยมีนายพรานยิงกระทิง  แต่ไม่ตายและติดตามที่ทุ่งก้อด เห็นสภาพเหมาะสมจึงทำที่พัก ต่อมามีผู้คนรวมกันและสร้างเป็นหมู่บ้าน  รินน้ำมวบ  และได้ตั้งชื่อหมู่บ้านตามลำน้ำ ชื่อ น้ำมวบ

      สภาพภูมิศาสตร์
          อาณาเขต
                ทิศเหนือ                 ติดต่อกับ                                บ้านธารทอง  หมู่  8
                ทิศใต้                      ติดต่อกับ                                บ้านต้นป่อง   หมู่  3
                ทิศตะวันออก        ติดต่อกับ                                บ้านน้ำมวบ
                ทิศตะวันตก           ติดต่อกับ                                ลำน้ำน่าน

 

เช็ค E - Mail
www.gmail.com
www.hotmail.com
www.yahoo.com
www.sanook.com
www.sathukit.com
www.facebook.com